Ngày hôm nay mình sống chung với nhau là bèo hợp’, biết đâu mai nầy mỗi người đi một ngã là mây tan’. Vì vậy phải biết tôn trọng những giờ phút của ngày hôm nay, phải có hạnh phúc trong giờ phút này. (Thả Một Bè Lau - Thích Nhất Hạnh)

Họ và Tên

   Pháp Tự,  Pháp Danh

Truyền Đăng

14 Phép Thực Tập Chánh Niệm

5 Phép Thực Tập Chánh Niệm

Nguyễn Trọng Phu

Chân Tịnh Giới

1994

1991

 

Nguyễn Văn Kỳ Cương

Chân Tịnh Nhãn

1994

1991

 

Nguyễn Văn Tuyến

Chân Viên Dung

2003

1991

 

Tư Ðồ Minh

Chân Viên Thành

Tâm Thành

2003

1991

 

Nguyễn Văn Minh

Chân Bồ Đề

Tâm Huy

 

1991

1970

Nguyễn Thị Đệ

Chân Bảo Nguyệt

Tâm Mai

 

1991

 

Nguyễn Phương Ðàn

Chân Hoa Quang

Tâm Nhạc

 

1991

 

Hàn Túy Anh

Chân Kim Ðài

 

1991

 

Huỳnh Thị Thương

Chân Khả Ý

 

1991

 

Tôn Nữ Diệu Liên

Chân Thường Hỷ

Tâm Tịnh An

 

1991

1988

Nguyễn Thế Hà

Chân Tính Hải

Tâm Ngộ

 

1993

 

Nguyễn Thị Hảo

Chân Tính Thiện

 

1993

 

Trần Sĩ Tuấn

Chân Định Nhật

 

1995

 

Nguyễn Thị Thanh Nga

Chân Định Lưu

 

1995

 

Tý Ðồ Thiện

Chân Đại Tường

 

1998

 

Nguyễn Ngọc Thành

Chân Bảo Vân

 

2004

 

Huỳnh Sơn Duy

Chân Trì Giới

 

08/2007

 

Trần Văn Hà

Chân Pháp Khai

 

 

 

Hoàng Trọng Nhân

Chân Trí Đạo

 

01/2008

 

Nguyễn Thị Hường

Chân Trí Lượng

 

01/2008

 

Trần Thị Bông

Chân Trí Đức

 

01/2008

 

Hoàng Trọng Chính

Chân Tịnh Độ

 

08/2009

2004

Nguyễn Xuân Nhi

Chân Liên Ðộ

 

08/2009

 

Trần Thiện Cử

Chân Bích Thu

 

10/2009

 

Nguyễn Thị Hoa

Chân Bích Hạ

 

10/2009

 

Trần Đỗ Thị Sinh

Chân Mẫn Hòa

Tâm Nguyên Trường

 

10/2011

1973

Vũ Chu Nhương

Chân Nghĩa Hòa

Tâm Nguyên Thái

 

10/2011

1960

Nguyễn Thị Tâm

Chân Phú Hòa

Tâm Nguyên Từ

 

10/2011

1965

Nguyễn Vãn Dương

Chân Lộc Hòa

Tâm Thanh Từ

 

10/2011

1983

Lê Bá Hồ Thi

Chân Nhu Hòa

Tâm Nguyên Từ

 

10/2011

1982

Trần Đình Hợi

Chân Khai Hòa

Tâm Minh Thức

 

10/2011

2009

Nguyễn Văn Thi

Chân Ý Hòa

Tâm Thiện Giác

 

10/2011

1971

Hoàng Văn Trung

Chân Khế Hòa

Tâm Ngộ

 

10/2011

2003

Trương Thị Hồng

Chân Khánh Hòa

Tâm Thiện Duyên

 

10/2011

2004

Nguyễn Thị Thu

Chân Hạnh Hòa

Tâm Như Mãn

 

10/2011

2009

Trần Thị Thanh Thùy

Chân Lạc Hòa

Tâm Chi

 

10/2011

1975

Hồ Nhật Hiệp

Chân Giải Hòa

Tâm Quảng Thiện

 

10/2011

2009

Hoàng Thị Kim Oanh

Chân Hiếu Hòa

Tâm Thiện Nguyện

 

10/2011

2005

Nguyễn Thị Kim Hoàng

Chân Hỷ Hòa

Tâm Đại Dương

 

10/2011

2009

Nguyễn Thị Khuê

Chân Lương Hòa

Tâm Nguyên Trâm

 

10/2011

2008

Mai Thị Thủy

Chân Hiền Hòa

Tâm Quảng Tịnh

 

10/2011

 

 

Tống Thùy Chương

Chân Bảo Giác

 

08/2013

 

Hoàng Thị Quế

Chân Minh Từ

Tâm Trì Giới

 

09/2019

 

Du Hữu Tài

Chuẩn Tiếp Hiện

 

 

 

Lý Nguyệt Thu

Chuẩn Tiếp Hiện

 

 

 

Hương Thái

Chuẩn Tiếp Hiện

 

 

 

Mai Phong

Chuẩn Tiếp Hiện

 

 

 

DANH SÁCH TIẾP HIỆN VÀ CHUẨN TIẾP HIỆN TĂNG THÂN BỒ ĐỀ

Tăng Thân Bồ Đề