An lạc và hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, thế mà gần cả cuộc đời ta chỉ biết đau khổ,  Chay theo tham dục, mải miết đi tìm hạnh phúc nơi quá khứ hay trong tương lai mà quên mất đi những mầu nhiệm trong giây phút hiện tại. (Quyền Lực Đích Thực - Thích Nhất Hạnh)

“Mưa Xuân nhẹ hạt đất tâm ước

 Hạt đậu năm xưa hé miệng cười”

monk shade

Tăng Thân Bồ Đề