Nếu bạn không chăm sóc bản thân, không hạnh phúc không an lạc thì làm sao bạn có thể làm cho ngưòi khác hạnh phúc, an lạc? (Giận - Thích Nhất Hạnh)

black and write Lotus

Tăng Thân Bồ Đề