Jan 1- 2020

Ngày quán niệm ðầu nãm tại Chùa Kim Quang

 

Feb 9- 2020

C. BaÒo Giaìc (Chiò Chýõng), C. MâÒn HoÌa (DiÌ Nguyên TrýõÌng)

Chi Thi (C. Nhu Hòa)

Mar 1

         Ngày sinh hoạt/tĩnh tu

Mar 15- 2020

C. Khai Hòa (anh Hợi), C. Hạnh Hòa (chị Thu)

Mar 29

        Ngày sinh hoạt/tĩnh tu

Apr 12- 2020

 

C. Viên ThaÌnh (Baìc Minh ),C.Kim ÐaÌi (Baìc Minh gaìi)

C, Lôòc HoÌa (Anh Dýõng)

May  2020

Khóa tu Toronto với T.V Bích Nham ở Toronto tháng 5

May 31 – 2020

(June)

 

  C. Bích Thu (anh Cử), C. Bích Hạ (chị Hoa)

(Cõm Chay Gây Quỹ June 7 2020).

July 5- 2020

 C. Viên Dung (anh Tuyến) , C. Khả Ý ( chị Thýõng )

C. Hảo - Cốc Chân Hảo

July 26, 2020

         Ngày sinh hoạt/tĩnh tu

Aug 16-  2020

 

 

 C Bồ Đề (anh Minh), C.Thýờng Hỷ (chị Diệu Lięn), Em Quế.

 

Sept 6-  2020

 

 

C. Khế Hòa (Anh Trung), C. Khánh Hòa (chị Hồng)

Sept 20

         Ngày sinh hoạt/tĩnh tu

Oct 4 - 2020

 

C. Nghĩa Hòa (anh Nhýõng). C. Phú Hòa (chị Tâm)

October 18, 2020

         Ngày sinh hoạt/tĩnh tu

Nov 1- 2020

C. Tính Hải (anh Hà), C. Tính Thiện (chị Hảo) -  C. BaÒo Giaìc (Chị Chýõng phụ với A/C Hà Hảo)

Nov 22, 2020

         Ngày sinh hoạt/tĩnh tu

Dec 13-2020

C. Trí Ðạo (anh Nhân), C. Trí Lýõng (chị Hýờng)

LỊCH TỤNG GIỚI 2020 CỦA TĂNG THÂN BỒ ĐỀ

Tăng Thân Bồ Đề