Xuân Bồ Đề

       Xuân đến xuân lại đi
       Xuân lòng không sinh diệt
       Xuân mưa nhuần đất tâm
       Tâm Bồ đề vốn sẳn
       Nơi tâm laǹh chúng sanh
       Hằng ngày luôn tưới tẩm
       Bằng chánh niệm tĩnh thức
       Quán chiếu những tâm hành
       Chuyễn hóa bao tập khí
       Đau khổ từ ngàn xưa
       Vì vô minh che lấp
       Không thấy được thật tướng
       Của tất cả vạn pháp
       Nay nhờ Bụt và Tổ
       Đem ańh sáng chiếu soi
       Giúp cho con thấy được
       Thật tướng là vô tướng
       Nhờ Tăng thân dìu dắt
       Chánh niệm từng hơi thở
       Bước chân và nụ cười
       Luôn trở về tĩnh thức
       Hạnh phúc con đã thấy
       Bây giờ và ở đây
                Bićh Thu Hạ

  Bồ ̣đề Tâm

     Tín tâm gìn giữ không sờn
     Tấn tu vững chải thảnh thơi không lùi
     Niệm lực con nguyện tinh cần
     Định tâm chánh niệm vững vàng an nhiên
     Tuệ nhật chiếu sáng mọi miền
     Bồ đề hiển lộ não phiền xóa tan

   Thơ Xuân

    Xuân về khoe sắc Thu khoe lá
    Đông tuyết rơi đầy Hạ gió bay
    Tuyết phủ gió sương loǹg không ngại
    Mặc tình thanh thản bước rong chơi

    Thiền Online

    Đêm về Thiền tọa trước Tăng thân
    Tĩnh lặng an nhiên miệng mĩm cười
    Huynh đệ bên nhau tình thắm thiết
    Một lòng đã quyết dựng Tăng thân

    Tâm Bồ Đề

    Dứt hết lòng tham dục
    Không mừng giận thương ghét
    Không si mê mạn nghi
    Tâm Bồ Đề hiển lộ
          Bićh Thu Hạ

vo_su web

Tăng Thân Bồ Đề